Üzletszabályok

Hitelt nyújtó fél:
Zálogfiók Zrt.-Budapest
Függő Ügynökei: Bors Autó Bt.-Budapest
  Bors Bödő Kft.-Győr
   

Érvényes és hatályos: 2012. január 1. napját követően kötött zálogkölcsön szerződésekre

 

A ZÁLOGFIÓK ZRT. GÉPJÁRMŰ ZÁLOG ÜZLETÁGÁNAK ÜZLETSZABÁLYZATA

I. Általános rendelkezések

A Zálogfiók Zrt. záloghitel nyújtásával saját jogon üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, mely a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) b) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez a Magyar Köztársaság területén, a Hpt 3. § (4) bekezdésének megfelelően, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban, mint „Pszáf”) engedélyével. Az I-175/2003. számú felügyeleti határozat alapján, a (Hpt.) 3. § (1) b) pontjában meghatározott pénzkölcsön nyújtását, gépjármű ellenében nyújtott zálogkölcsönre vonatkozóan végzi.


II. Az Üzletszabályzat hatálya.

1. Időbeli hatálya
Jelen üzletszabályzat a kihírdetésétől kezdve érvényes.

2. Személyi hatálya
Jelen üzletszabályzat hatálya a Zálogfiók Zrt. munkavállalóira és a záloghitelezésben közreműködő a Hpt. 6. § C (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott, és a Hpt. II. számú mellékletének I./12.2. pontban meghatározott függő Ügynökeire, azok tagjaira, munkavállalóira, valamint a Zálogfiók Zrt. tevékenységét segítő felekre terjed ki.

3. Tárgyi hatálya

3.1. Jelen üzletszabályzat hatálya alá a Zálogfiók Zrt. nevében nyújtott gépjármű zálogkölcsön ügyletek tartoznak.

3.2. Jelen szabályzat felöleli az általános szabályokat, az ügylet bonyolításának szabályait, a megkötendő szerződés egyes kellékeit, az ellenőrzési szempontokat.

3.3. A Zálogfiók Zrt. és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyedi szerződések állapítják meg.

3.4. Az Üzletszabályzat irányadó mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott szerződés konkrétan nem rendelkezik. A Zálogfiók Zrt., a függő ügynök és az Ügyfél közötti jogviszony tartalmát és a kapcsolatok egyes részletszabályait az egyedi szerződések állapítják meg. Az Üzletszabályzat Zálogfiók Zrt. székhelyén lévő ügyfélforgalmi helységében illetve a közreműködő függő ügynökök telephelyén kerül kifüggesztésre, az Ügyfélnek kérésére átadásra kerül.

III. Közreműködő igénybevétele

3.1. A Zálogfiók Zrt. jogosult harmadik személyként a Hpt. 6/C.§. (1) ab) pontja szerinti függő közvetítők közül függő ügynök közreműködését igénybe venni a gépjárművek őrzése, tárolása, értékbecslése céljából, illetve, ha ez az Ügyféltől kapott megbízás teljesítése, a saját követelése érvényesítése, vagy üzleti érdekeinek védelmében szükséges.

3.2. A Zálogfiók Zrt. a harmadik személyért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha bizonyítja, hogy e személy kiválasztása, a szerződéskötés, az Ügynök utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

IV. A Zálogfiók Zrt. felelőssége

4.1. A Zálogfiók Zrt. a záloghitel ügyletek során mindenkor az Ügyfél érdekeinek - az adott körülmények között lehetséges - legteljesebb figyelembevételével és az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. A Zálogfiók Zrt. megtéríti az Ügyfélnek mindazt az Ügyfél által bizonyított közvetlen anyagi kárt, amelyet gondatlanságával az Ügyfélnek okozott. Az Ügyfél is köteles azonban a kárenyhítés érdekében haladéktalanul eljárni. Az Ügyfélnek az esetlegesen bekövetkezett kárát igazolnia kell.

4.2. A Zálogfiók Zrt. nem felel az olyan károkért, amelyek kívülálló és el nem hárítható okból, így különösen elemi károk, terrorizmus, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következtek be.

4.3. A Zálogfiók Zrt. nem felel az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy bármilyen jogi eljárás akadályozza.

4.4. A Zálogfiók Zrt. nem felel az olyan hamis vagy hamisított okirat alapján kért szolgáltatásra vonatkozó megbízás teljesítésének a következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos ellenőrzéssel sem lehetett felismerni.

4.5. A Zálogfiók Zrt. felelős azért a kárért, amely az Ügyfelet esetlegesen éri a gépkocsi elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése folytán, kivéve a kölcsönszerződés ideje alatt bekövetkező vis major eseteket. A cégvezető felelős azért, hogy ezen üzleti kockázat elkerülésére a megfelelő biztosítással rendelkezzék a Zálogfiók Zrt. illetve annak Ügynöke.

V. Együttműködés, tájékoztatás, változás a felek személyében

5.1. A Zálogfiók Zrt., az Ügynöke és az Ügyfél a polgári jogi alapelveknek megfelelően egymást késedelem nélkül kötelesek értesíteni a közöttük lévő kapcsolat szempontjából jelentős tényekről. Az Ügyfél köteles a Zálogfiók Zrt.-t azonnal szóban és írásban értesíteni, ha a zálogszerződés megkötése és a gépjármű kiváltása közötti időszakban a gépjárművet, mint fedezetet érintő lényeges körülmény következik be: pl. végrehajtási, felszámolási, csődeljárás eljárás indul az Ügyféllel szemben, a gépjárművet foglalás, kőrözés, végrehajtás, tartozás miatt, vagy egyéb okból a forgalomból kivonják, kitiltják stb. illetve, ha az Ügyfél megszűnése, halála következik be. A felsorolt esetekben a Zálogfiók Zrt. jogosult követelését kényszerértékesítés útján azonnal érvényesíteni, az adós követelése azonnal lejárttá válik. Az értesítést követően a Zálogfiók Zrt. jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására. Amennyiben az Ügyfél ilyen körülményről nem értesíti haladéktalanul a Zálogfiók Zrt.-t, aki erről egyéb módon szerez tudomást, a Zálogfiók Zrt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, követelése azonnal esedékessé válik, jogait a gépjármű kényszerértékesítésével jogosult érvényesíteni, és az Ügyfél köteles a Zálogfiók Zrt. ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi kárát, költségét megtéríteni.

5.2. A Zálogfiók Zrt. a szolgáltatások nyújtásánál és a szolgáltatások feltételeinek kialakításánál az Ügyfél személyére tekintettel és érdekeinek figyelembevételével jár el. Az Ügyfél köteles a Zálogfiók Zrt. -vel való kapcsolatára vonatkozó információkat bizalmasan kezelni.

5.3. A Zálogfiók Zrt. központjában az Ügyfélfogadási helyiségben, valamint a függő ügynök telephelyén jelen Üzletszabályzat, Eljárási rend, Ügyfél tájékoztató, valamint az aktuális Kondíciós lista kifüggesztésre kerül.


VI. Az ügyletek konkrét szabályai

6.1. A Zálogfiók Zrt. zálogházi tevékenysége keretében (kézizálog) zálogkölcsönt nyújt. Zálogként a műszaki állapot figyelembe vételével gépjárművet fogad el. A kölcsön futamideje alatt a gépjárművet a Zálogfiók Zrt., illetve a függő ügynöke őrzi, tárolja. A zálogba helyezett gépjárművek őrzését, tárolását megfelelő vagyonbiztosítási szerződés, valamint éjjel-nappali őrzés biztosítja.

6.2. A Zálogfiók Zrt. kizárólag deviza-belföldiek részére nyújt hitelt.

6.3. A becsüs által megállapított, és a Zálogfiók Zrt. által jóváhagyottan nyújtható hitelről, annak feltételeiről, kamatairól, és a járulékos költségekről a Zálogfiók Zrt. és az Ügyfél közötti szerződés rendelkezik.

6.4. A gépjárművek becslése, átvétele és átadása munkanapokon reggel 8 óra és 16.30 óra között, az adminisztrációs munka, valamint a készpénz kifizetés a Zálogfiók Zrt. központjában illetve vidéken szintén reggel 8.30 és 16.30 óra között történik.

6.5. A Zálogfiók Zrt. a nála elhelyezett gépjárművet a kölcsönszerződés feltételei szerint adja vissza a zálogadósnak vagy igazolt meghatalmazottjának. A kölcsön futamidejének lejártakor az Ügyfél vagy visszafizeti a hitelt, megfizeti a kamatokat és egyéb járulékos költségeket, vagy igénybe veheti a türelmi időt, a szerződésben a türelmi időre kikötött kamat megfizetése mellett, illetve a türelmi idő lejárta után - amennyiben a Zálogfiók Zrt. és az Ügyfél nem köt új kölcsön szerződést és a zálogadós a hitelt nem fizeti vissza - a Zálogfiók Zrt. a gépjárművet átadja értékesítésre egy -az Ügyfél által megbízott- kereskedőnek.


VII. Az ügylet lebonyolításának szabályai

Az ügylet lebonyolításának részletes szabályait az Eljárási rend tartalmazza.


VIII. Ellenőrzési eljárások

A Zálogfiók Zrt. képviselője jogosult és kötelezett arra, hogy hitelt érdemlően ellenőrizze, hogy a gépjármű valóban a zálogadós Ügyfél tulajdona-e. Ehhez szükséges a gépjármű vizsgálata, értékbecslése, új ügyletnél és hosszabbításnál is, tehát minden esetben az országos gépjármű nyilvántartás lekérdezése, jogi személy esetén cégkivonat lekérdezése, “0-ás” APEH igazolás bekérése az ügyféltől, meggyőződés arról, hogy az Ügyféllel szemben végrehajtási, felszámolási stb. eljárás van-e már bejegyezve a gépjármű-nyilvántartásba, vagy a cégkivonatba, az Ügyfél személyazonosságának megállapítása, a gépjármű törzskönyvének elkérése, a személyigazolvány, törzskönyv, gépjármű forgalmi engedély valódiságának ellenőrzése, a, az Ügyféllel meglévő személyes kontaktus, beszélgetés, szükség esetén műszaki szakértői vizsgálat igénybevétele (ebben az esetben a szakértői a szakértői díjat az Ügyfél köteles megfizetni).


IX. Képviselők

9.1. Az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében a Zálogfiók Zrt. köteles meggyőződni az Ügyfél, illetve annak képviseletében eljáró személy(ek) személyazonosságáról és képviseleti jogosultságáról. Az ügyfél az ügylethez szükséges adatait, iratait önként megadja a megbízott részére, azok megismeréséhez, lemásolásához kifejezetten hozzájárul.

9.2. A Zálogfiók Zrt. jogosult a hozzá bejelentett képviselőt, meghatalmazottat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítést nem kap a tulajdonostól.

9.3. Az Ügyfél a Zálogfiók Zrt. képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére az Igazgatóság tagja, elnöke ilyenként bemutat. Az Ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó alkalmazottat a Zálogfiók Zrt. képviselőjének lehet tekinteni.

9.4. A z igazgatóság bármely tagja önálló aláírási joggal rendelkezik.
A részvénytársaság cégének jegyzése úgy történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá az igazgatósági tag a nevét írja.

X. Kézbesítés

10.1. A Zálogfiók Zrt. az Ügyfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Zálogfiók Zrt. az Ügyfél általa ismert címére küldi az iratokat. Az Ügyfél által közölt cím miatti téves postázásból adódó károk és többletköltségek az Ügyfelet terhelik, és azonnal esedékessé válnak. Amennyiben az Ügyfél által megadott címen a kézbesítés nem sikeres, az értesítés elmaradásából származó esetleges károkért a Zálogfiók Zrt. nem felel.

10.2. A postázás tekintetében Zálogfiók Zrt. az Ügyfél részére szóló, értesítéseket és okmányokat illetve egyes üzleti leveleket megfelelően fokozott biztonsággal kezeli, ezeket ajánlottan, tértivevényes úton adja postára. Az aláírt (átvett) tértivevény visszaérkezését követően a Zálogfiók Zrt. jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Ügyfél megkapta. A Zálogfiók Zrt. nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibáiból erednek.

XI. Írásbeliség

Mind a Zálogfiók Zrt., mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket kötelesek írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni.

XII. A szolgáltatás díja

Az Ügyfél a Zálogfiók Zrt. szolgáltatásaiért díjat fizet, amelyeknek a mértékét, a fizetés határidejét a mindenkori szerződés határozza meg. A szolgáltatás teljesítése során felmerült költségek, különösen az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékek az Ügyfelet terhelik.

XIII. Banktitok és üzleti titok

13.1. A Zálogfiók Zrt., annak tulajdonosai, vezetői és alkalmazottai az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott tényeket és adatokat bank titokként kezelik. Titoknak minősül különösen az Ügyfél gazdálkodásával kapcsolatos adatok. Üzleti titoknak minősül minden olyan tény, információ, adat, amelynek titokban maradásához a pénzügyi intézménynek érdeke fűződik vagy azt titokká minősítette az Igazgatóság.

13.2. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró Felügyelettel, a Magyar Nemzeti Bankkal, a Nemzetbiztonsági Szolgálattal, az Állami Számvevőszékkel, a Gazdasági Versenyhivatallal, a Kormányzati Ellenőrzési Irodával szemben, valamint a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, továbbá a büntető ügyben eljáró nyomozó hatósággal, ügyészséggel, a büntető ügyben, valamint felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, az adó-vám és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére ill. végrehajtására - okirat birtokában- eljáró hatósággal szemben, e szervek által a Zálogfiók Zrt.-hoz intézett írásbeli megkeresés esetén. A titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül e szervek alkalmazottaira is kiterjed. A Zálogfiók Zrt. az ügyészség, a nyomozó hatóság és a Nemzetbiztonsági Szolgálat részére - írásbeli kérelem alapján- akkor is köteles haladéktalanul kiszolgáltatni a kért adatot az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merült fel arra, hogy az ügylet a kábítószer kereskedelemmel, a terrorizmussal, fegyverkereskedelemmel, szervezett bűnözéssel, pénzmosással van összefüggésben.

13.3. A Zálogfiók Zrt. az üzleti kapcsolatok megszűnése után is megőrzi a titkokat. A Zálogfiók Zrt. és az Ügyfél közötti bírósági eljárásban a Zálogfiók Zrt. jogosult az Ügyfélre vonatkozó, egyébként banktitoknak minősülő adatot vagy tényt felfedni.

Jóváhagyta a Zálogfiók Zrt. Igazgatósága 1997. május 31-én, aug. 18-án ill. 1998. október 20-án, 1998. december 3-án, 2007. augusztus 31. napján, 2008. november 5. napján, 2010. május 14. napján, 2011. december 19. napján.

 

Mészöly András
az igazgatóság elnöke
Zálogfiók Zrt.

A jogszabályi változások alapján a jogalkotó 2013. szeptember 16.-i döntésével, 2013. október 1-i hatállyal összevonta  a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét a Magyar Nemzeti Bankkal. A fentiek alapján, ahol az Üzletszabályzat a a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (“Pszáf”) említi, ott, ezalatt értelemszerűen a jövőben a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) kell érteni.

ZÁLOGFIÓK Zrt.: GÉPJÁRMŰVEK ZÁLOGHITELEZÉSÉNÉL ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSI RENDJE

 

I. Általános szabályok

1.  Eljárási rend tárgya

 

1.1. A Zálogfiók Zrt. záloghitel nyújtásával saját jogon üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaság, mely a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. §(1) b) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez a Magyar Köztársaság területén, a Hpt 3. § (4) bekezdésének megfelelően, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban, mint „Pszáf”) engedélyével. Az I-175/2003. számú felügyeleti határozat alapján, a (Hpt.) 3. §(1) b) pontjában meghatározott pénzkölcsön nyújtását, gépjármű ellenében nyújtott zálogkölcsönre vonatkozóan végzi.

 

1.2. A fentiken túl a Zálogfiók Zrt., mint a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban, mint „Takarékszövetkezet”) Hpt. 6/C. § (1) bekezdés aa) pontja szerinti, a Hpt. II. számú mellékletének I./12.1. pontban meghatározott kiemelt közvetítői tevékenységet ellátó közvetítőjeként jár el a Hpt. 3. § (1) bekezdésének i) pontjába foglalt pénzügyi szolgáltatás  vonatkozásában, a Pszáf engedélye, határozatai alapján.

 

2. Időbeli hatálya

 

Jelen eljárási rend a kihirdetésétől kezdve érvényes.

3. Személyi hatálya

Jelen eljárási rend hatálya a Zálogfiók Zrt. munkavállalóira és a záloghitelezésben közreműködő, Hpt. 6/C.§ (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott, és a Hpt. II. számú mellékletének I./12. 2. pontban meghatározott függő ügynökeire, munkavállalóira tagjaira, és alvállalkozójára terjed ki.

 

4.  Érintett üzlettípusok

 Jelen eljárási rend hatálya alá tartoznak:

  • A) Zálogfiók Zrt. nevében, saját jogon nyújtott, függgő ügynökök közreműködésével végzett gépjármű zálogkölcsön ügyletek
  • B) A Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet, mint hitelnyújtó 1.2. pontban hivatkozottügynökeként eljáró Zálogfiók Zrt. által közvetített zálogkölcsön ügyletek

 

5. Tárgyi hatálya

 

Amennyiben a jelen eljárási rend rendelkezése nem tesz különbséget, a szabályozás mind a 4/A)-4/B) üzlettípusra vonatkozik.

 

6.      Kondíciós listára vonatkozó általános szabályok

 

A zálogkölcsön szerződésben a Zálogfiók Zrt. mindenkor hatályos Kondíciós listáját kell alkalmazni, mely az Ügynökkel és a Takarékszövetkezettel kötött megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képező melléklete, s melyet a Zálogfiók Zrt. és annak minden Ügynöke köteles az üzlethelységében kifüggeszteni. A Kondíciós listát a Zálogfiók Zrt. Ügynökeivel szemben egyoldalúan jogosult megváltoztatni, melyet az Ügynöke a Kondíciós lista érvénybelépésétől alkalmazni köteles. A  Takarékszövetkezet ügynökeként a Zálogfiók Zrt. a kondíciós listát a Takarékszövetkezettel közösen módosíthatja. A zálogügyletek kondíciói mind 4/A) és a 4/B) üzlettípusban azonosak.

 

7.      Limitek

 

7.1.  Az egy gépjárműre adható minimális hitel összege 50.000,-Ft, a maximális hitel összege 3.000.000,-Ft, azaz Hárommillió Ft.

7.2. Amennyiben a Zálogfiók Zrt. igazgatóságának két tagja egy ügyletnél indokoltnak tartja, egyedi limitet határozhat meg, de ez sem haladhatja meg az 5.000.000,-Ft-ot, azaz Ötmillió Forintot.

 

II. Elzálogosítás ügyletének lebonyolítására vonatkozó előírások

 

1. Az Ügyfél felkeresi a Zálogfiók Zrt. gépjármű záloghitelezéssel foglalkozó Ügynökének, tevékenységét segítő félnek (az Ügynök és a Zálogfiók Zrt. tevékenységét segítő fél a továbbiakban, mint „Ügynök”) telephelyét és bemutatja az elzálogosítani kívánt gépjárművet.

 

2. Az Ügynök fogadja az Ügyfelet és felvilágosítást ad a kölcsönszerződés feltételeiről (különösen a kamatról, kezelési díjról, okmányirodai lekérdezési díjról, késedelmes törlesztés estén fizetendő büntetőkamatról, az Ügyfél adatainak a jogszabály szerint kötelezően előírtan a KHR-be történő továbbításáról), valamint mindarról, amit a jogszabály előír.

 

3. Abban az esetben, amikor az Ügyfél zálogszerződést szeretne kötni, az Ügynök minden esetben köteles telefonon felhívni a Zálogfiók Zrt. központját, aki jogosult lekérdezni az országos gépjármű-nyilvántartást, hogy a gépjármű valóban a zálogadós tulajdonában van-e; valamint a gépjárműre vonatkozóan harmadik személy javára van-e bejegyezve opciós jog, - amennyiben azon harmadik személynek opciós joga van bejegyezve zálogkölcsön nem folyósítható. Jogi személy ügyfél esetén minden esetben kötelező a hatályos cégkivonat lekérdezése, iratokhoz csatolása. Amennyiben a cég ellen bármilyen eljárás van folyamatban (felszámolás végelszámolás, csődeljárás, végrehajtás stb.) kölcsön nem folyósítható.

 

4. Amennyiben a Zálogfiók Zrt. tájékoztatása szerint a gépjárműre zálogkölcsön folyósítható, az Ügynök elvégzi a gépjármű értékbecslését, mellyel kizárólag a Zálogfiók Zrt. döntését elősegítő tevékenységet végez, önálló döntési jogosultsággal kizárólag a Zálogfiók Zrt. rendelkezik. A Zálogfiók Zrt. az Ügynök javaslatát, értékbecslését elfogadhatja, felülbírálhatja, módosíthatja, vagy elvetheti. Az Ügynök a gépjármű műszaki állapota alapján elvégzi annak értékbecslését. Szükség esetén az Ügynök műszaki szakértő véleményét kéri, mely véleményezésre az Ügyfélnek a telepre vissza kell hozni a gépjárművet és, amelynek költsége az Ügyfelet terheli. Az Ügynök minden esetben köteles elkérni a gépjármű forgalmi engedélyét, törzskönyvét, az Ügyfél személyazonosító igazolványát, lakcímkártyáját. Amennyiben a gépjármű jogi személy tulajdonában van, a fentieken kívül köteles elkérni a 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot és a hiteles aláírási címpéldányt.

 

5. Amennyiben a II/4. pontban meghatározottak pozitív eredménnyel zárulnak és az Ügyfélnek is megfelelnek az ismertetett szerződési feltételek, az Ügynök kitölti a Gépjármű Hitelbírálati és Értékelési Lapot, valamint az annak mellékletét képező Átadás– Átvételi Nyilvántartó lapot és az Ellenőrzési Listát. Az Átadás – Átvételi Nyilvántartó lapot az Ügynök cégszerűen látja el aláírásával, valamint az Ügyfél is aláírja, amennyiben az Ügyfél jogi személy, ő is cégszerűen írja alá. A Gépjármű Hitelbírálati és Értékelési Lapot és az Ellenőrzési Listát csak az Ügynök írja alá, cégszerűen. A gépjármű a zálogkölcsön ügylet befejeződéséig az Ügynök telephelyén marad.

 

5.1. Az Ügyfél és a I.4/A) esetben a függő ügynök, az I.4/B) esetben a kiemelt közvetítő alvállalkozója parkolási-őrzési szolgáltatási szerződést köt egymással, melyben a felek megállapodnak az Ügyfél által választott parkolási-őrzési konstrukcióban, és az ahhoz tartozó napi őrzési díjban, mely a hitelező számára előre nem ismert, annak összegét az Ügyfél közvetlenül a parkolást-őrzést végző függő ügynök/alvállakozó részére fizeti meg a parkolás befejezésekor.

 

6. Ezt követően az Ügynök faxon/e-mailben továbbítja a Gépjármű Hitelbírálati és Értékelési Lapot és annak mellékleteit a Zálogfiók Zrt. központjába, a gépjármű hitelügyintéző részére.

 

7. Budapesti székhelyű Ügynök esetében az Ügynök az eredeti Átadás–Átvételi Nyilvántartó Lapot és az eredeti Ellenőrzési Listát átadja az Ügyfél részére és átirányítja az Ügyfelet a Zálogfiók Zrt. központjába, majd gondoskodik a gépjármű megfelelő parkolásáról és őrzéséről.

 

8. Vidéki telephellyel rendelkező Ügynök esetében a II/4. pontban elkért okmányokról fénymásolatot készít és azt is faxon elküldi a Zálogfiók Zrt. központjába a gépjármű hitelügyintéző részére, majd a hitelbírálat és a zálogkölcsön szerződés elkészítéséig, és annak a Zálogfiók Zrt. vezetősége által történő aláírásáig az Ügyfél szíves türelmét kéri.

 

9.Az Ügyfelet tájékoztatják a szerződés megkötése előtt a fogyasztói kölcsönökre vonatkozó jogszabályban meghatározottak szerint a szerződésre vonatkozó körülményekről, THM-ről, továbbá arról, hogy adatait a hitelező Takarékszövetkezet, illetve az adott esetben hitelezőként eljáró Zálogfiók Zrt. továbbítja a központi Hitelinformációs rendszerhez. Az Ügyfél részére átadásra kerül az erről szóló tájékoztató, és az Ügyfél írásban nyilatkozik adatai kezelésével kapcsolatos hozzájárulásairól. Amennyiben a hitelt a Takarékszövetkezet nyújtja (I.4/B.pont), a Takarékszövetkezet, mint referencia adat szolgáltató köteles az Ügyfél adatait a referencia adat kezelőhöz továbbítani, majd töröltetni, amennyiben a hitelt a Zálogfiók Zrt. nyújtja (I.4/A. pont), akkor a Zálogfiók Zrt. jár el referencia adat szolgáltatóként.

 

9.1. A Zálogfiók Zrt. cégjegyzésre jogosult vezetője a Gépjármű Hitelbírálati és Ellenőrzési Feljegyzésrerávezeti, hogy mekkora a folyósítandó kölcsön összege, és hogy ez az összeg kifizethető-e az Ügyfél részére. Ezt követően a gépjármű hitelügyintéző elkészíti az erre a célra alkalmazott számítógépes szoftver segítségével az - aktuálisan alkalmazott szerződésmintáknak megfelelő - Ügyféllel kötendő zálogkölcsön szerződést, adás-vételi szerződést és a kényszerértékesítésre vonatkozó megbízási szerződést, pénztárbizonylatokat. Az Ügyfél ezzel egyidejűleg átadja a gépjármű forgalmi engedélyét és a gépjármű törzskönyvét a gépjármű hitelügyintézőnek, aki azt az ügy iratai között az ügylet befejeződéséig megőrzi. Vidéki telephely esetén erre az Ügynök köteles.

 

10. Nyomtatást követően a szerződéseket ismét ellenőrizni kell. A zálogkölcsön szerződést oldalanként a lap alján a gépkocsi hitelügyintézőnek szignálnia kell, ezzel a kézjeggyel igazolja azt is, hogy az Ügyfél adatait személyi igazolvány (vagy vidéki Ügyfél esetén az Ügynök által elküldött faxmásolat) alapján ellenőrizte, s meggyőződött arról, hogy a szerződést a budapesti hitelfelvevő (zálogadós) saját kezűleg írta alá. A vidéki ügyfeleknél ezt az ellenőrzést az Ügynöknek kell elvégezni.

 

11. A kézjegyekkel ellátott zálogkölcsön szerződést a gépjármű hitelügyintéző aláírásra előterjeszti az erre jogosult vezetőnek. Az aláírt zálogkölcsön szerződésből a gépjármű hitelügyintéző egy – egy példányt:

 

11.1. Budapesti ügylet esetén az ügyleti dossziéba helyez s megőriz, egy példányt az Ügyfélnek ad, egyet pedig adott esetben a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet részére megőriz.

 

11.2. Vidéki ügylet esetén gépjármű hitelügyintéző egy aláírt példányt az Ügynöknek faxon elküld. A vidéki telephellyel rendelkező Ügynök a faxon érkezett zálogkölcsön szerződést aláíratja a zálogadóssal. Az így aláírt szerződéseket visszafaxolja a gépjármű hitelügyintézőnek, aki 1-1 példányt elhelyez az ügylet dossziéba, egyet pedig adott esetben a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet részére megőriz. Az ügylet során keletkezett dokumentumokat havonta postán megküldi a Zálogfiók Zrt. részére, s egy példányt pedig megőriz belőle. Az eredeti zálogkölcsön szerződést az Ügynök és a Zálogfiók Zrt. 10 évig köteles megőrizni.

 

12. Az aláírt zálogkölcsön szerződés alapján, a Zálogfiók Zrt. átutalja a kölcsön összegét a zálogadós részére, mely összeget a zálogadós a Zálogfiók Zrt. banki alszámlájáról vesz fel.

13. A gépjármű hitelügyintéző a mindenkor hatályos Pénzmosás elleni szabályzat rendelkezései alapján köteles eljárni.

 

III. A zálogkölcsönnek a szerződés szerint történő visszafizetése esetén irányadó szabályok

 

1. A türelmi idő lejáratát megelőzően gépjármű hitelügyintéző ajánlott, e-mailben értesíti az Ügyfelet a zálogkölcsön szerződés lejáratának határidejéről.

 

2. Kölcsön visszafizetése esetén, Budapesten az Ügyfél a Zálogfiók Zrt. központjában felkeresi a gépjármű hitelügyintézőt. A gépjármű hitelügyintéző az Ügyfél személyazonosítását követően elkészíti az adott ügyletszámra a visszafizetendő összeget, kamatot és késedelmi kamatot részletező ún.  Befizetési Pénztárbizonylat mellékletet. A Nagy Machinátor könyvelési program pénztár moduljában ez alapján lebonyolításra kerül a pénztári művelet.

 

3. Vidéki telephellyel rendelkező Ügynök esetén az Ügyfél felkeresi az Ügynök telephelyét visszafizetési szándékával. Az Ügynök  telefonon értesíti a gépjármű hitelügyintézőt, aki elkészíti a Befizetési Pénztárbizonylat mellékletet és ezt faxon elküldi az Ügynöknek. Az Ügynök a Befizetési Pénztárbizonylat melléklet alapján azálogadós az összeget a Zálogfiók Zrt. banki alszámlájára befizeti. A banki bizonylatot és az Ügyfél által aláírt Befizetési Pénztárbizonylat mellékletet lefaxolja a Zálogfiók Zrt. gépjármű hitelezési előadójának, aki ezt az ügyletdossziéban irattározza.

 

4. A szerződés szerinti kölcsön visszafizetés után, a budapesti Ügyfél a gépjármű hitelügyintézőtől megkapja a gépjármű forgalmi engedélyét, törzskönyvét, a befizetési pénztárbizonylat melléklet két példányát, - melyből az egyikre a gépjármű hitelügyintézőtől rávezeti „gépjármű kiadható” záradékot, és azt aláírja- és a befizetési pénztárbizonylat harmadik példányát. Az Ügyfél ezen okmányok birtokában felkeresi a budapesti Ügynök/alvállakozó telephelyét. A gépjármű hitelügyintéző telefonon is értesíti a telephelyet, hogy a gépjármű kiadható. Az Ügyfél az Ügynök/alvállakozó a részére átadott befizetési pénztárbizonylat melléklet alapján átadja a gépjárművet, melynek tényét az átadás átvételi nyilvántartó lapon az Ügyfél aláírásával igazol. Vidéki ügylet esetén a gépjármű hitelügyintéző által lefaxolt befizetési pénztárbizonylat melléklet alapján az Ügynök végzi el a gépjármű átadását a fentiek szerint.

 

IV. Meghatalmazott által történő zálogkölcsön visszafizetés szabályai

 

1. Ha a gépjármű tulajdonosa akadályoztatása következtében a kölcsön visszafizetésénél nem tud személyesen eljárni, meghatalmazást adhat a nevében eljáró személynek.

 

2. A kölcsön visszafizetését bárkitől el lehet fogadni, azonban a gépjármű átvételéhez szükséges okmányokat csak annak a személynek a részére szabad kiadni, akinek a nevére szóló foglalt meghatalmazása van a tulajdonostól. Az a meghatalmazás is elfogadható, amit a zálogszerződés megkötésekor a meghatalmazó és a meghatalmazott együttes jelenlétében a - gépjármű hitelügyintéző előtt, a tulajdonos is aláírt. Ebben az esetben a gépjármű hitelezési előadó a meghatalmazott személyi igazolványáról is készít másolatot (ez alapján végzi a visszafizetéskor a személyazonosítást) és azt a meghatalmazással együtt az Ügyféldossziéba lefűzi, a továbbiakra a III. pontban leírtak irányadóak.

 

V. A zálogkölcsön szerződés meghosszabbítása esetén irányadó szabályok

 

1. A zálogkölcsön szerződés hosszabbítása csak új zálogkölcsön szerződés megkötésével lehetséges, melynek feltétele az addig felmerült költségek teljes mértékű kifizetése – kamat, kezelési díj és esetleges büntető kamat-, valamint az új szerződéskötéshez kapcsolódó prolongálási díj megfizetése. Az új zálogkölcsön szerződés eltérő feltételeket is tartalmazhat.

 

2. Hosszabbítás esetén az Ügyfél felkeresi - budapesti Ügyfél esetén - a Zálogfiók Zrt. központját, - vidéki Ügyfél esetén - a vidéki Ügynököt. A gépjármű hitelügyintéző ismét lekérdezi az országos gépjármű nyilvántartásból a gépjárműre vonatkozó adatokat, valamint jogi személy Ügyfél esetén lekéri a hatályos cégkivonatot, melyet, ha rendben talál, akkor telefonon értesíti a vidéki Ügynököt a hosszabbítás összegéről és az új ügyletszámról, budapesti ügylet esetén az Ügyfél személyesen, illetve meghatalmazottja útján van jelen. A telefonos értesítést követően, gépjármű hitelügyintéző elkészíti az új zálogkölcsön szerződést. A betörlesztésre váró gépjárművek listáját az Ügynök faxon küldi a gépjármű hitelügyintéző részére havi rendszerességgel. Betörlesztett hosszabbítás esetén az Ügyfél a régi szerződés alapkamatán, büntető kamatán, kezelési díját és az új szerződés prolongálási díját is, köteles az Ügynök által korábban jelzett betörlesztést is megfizetni.

 

VI. Kényszerértékesítés

 

1. A türelmi idő lejáratát megelőzően a gépjármű hitelügyintéző e-mailben értesíti az Ügyfelet a zálogkölcsön szerződés lejáratának határidejéről.

 

2. Amennyiben az Ügyfél nem jelentkezik, a gépjármű kiváltására vagy meghosszabbítására a türelmi idő lejáratát követően sem, akkor a gépjármű kényszerértékesítésre kerül. A gépjármű hitelügyintéző előkészíti az értékesítésre váró gépjármű iratait (gépjármű forgalmi engedély, törzskönyv, adásvételi szerződés) és átnyújtja az Ügynöknek.

 

3. Különös tekintettel arra, hogy az Ügynök a Zálogfiók Zrt. javára készpénzt átvenni nem jogosult,  az  előzetes értesítés alapján a Zálogfiók Zrt. képviselője veszi át a kényszerértékesítésből befolyt összeget, és fizeti be a Zálogfiók Zrt. központi pénztárába.

 

4. Amennyiben a gépjárművet az Ügynök a Megállapodásában vállalt kötelezettsége ellenére a türelmi idő lejártától számított 30 napon belül kényszerértékesítés során értékesíteni nem tudja, a gépjárműnek a számítógépes nyilvántartás adataiból, a hitelügyintéző által megállapított eladási árát befizeti a Zálogfiók Zrt. központjába, illetve adott esetben a vidéki alszámlájára.

 

5. A Takarékszövetkezet és a Zálogfiók Zrt. viszonyában, a türelmi idő lejártáig ki nem váltott gépjárművek esetében a Takarékszövetkezet a türelmi idő lejártát követően további 90 napot (a továbbiakban: értékesítési periódus) biztosít arra, hogy a Megbízott a zálogkövetelést érvényesítse. Amennyiben ezen további 90 nap alatt a követelés behajtása eredménytelen, a Zálogfiók Zrt. garantálja, hogy a zálogkövetelést engedményezés útján a Takarékszövetkezettől megvásárolja. Az engedményezés összege a következőkből áll: a hitel, a kamat 75%-a, a türelmi időre számított késedelmi kamat 14.5%-a, valamint a 90 nap értékesítési periódusra járó évi 14 %-os kamat összege. A Megbízott minden hónapban, a hónap utolsó napján köteles jegyzéket készíteni a lejárt türelmi idejű kölcsönökről. A jegyzéknek a következőket kell tartalmaznia: a szerződés sorszáma, tárgyleírás, becsérték, kölcsön összeg, kamat, késedelmi kamat, büntető kamat és a türelmi idő lejárta.

 

6. Az Ügyfél a polgári jogi alapelveknek megfelelően késedelem nélkül köteles értesíteni a Hitelezőt, a Zálogfiók Zrt.-t, vagy annak Ügynökét a közöttük lévő kapcsolat szempontjából jelentős tényekről. Az Ügyfél köteles a Megbízottat azonnal szóban és írásban értesíteni, ha a zálogszerződés megkötése után, de a gépjármű kiváltása előtti időszakban az általa tehermentesen zálogba, fedezetként beadott gépjárművel az alábbi események közül bármelyik bekövetkezik:pl. végrehajtási eljárás indul, melynek következtében a gépjárművet lefoglalják, forgalomból kivonják, felszámolási eljárás indul ellene, egyéb okból a gépjárművet lefoglalják, kőrözik, zálogadós halála következik be, egyéb követelések miatt forgalomból való kitíltás stb. megindulása van folyamatban stb. Tekintettel arra, hogy ebben az esetben a zálogkölcsön fedezeteként szolgáló gépjárműre harmadik személy is igényt tart, a Hitelező jogosult követelését azonnal érvényesíteni, ezért az adós követelése azonnal lejárttá válik, és a Hitelező jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására. Amennyiben az Ügyfél ilyen körülményről nem értesíti haladéktalanul a Hitelezőt, Zálogfiók Zrt.-t és a Hitelező erről egyéb módon szerez tudomást, a Hitelező jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, követelése azonnal esedékessé válik, jogait a gépjármű kényszerértékesítésével jogosult érvényesíteni, és az Ügyfél köteles a Hitelező ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi kárát, költségét megtéríteni.

  

VII. Záró rendelkezések

 Jelen Eljárási rend a Zálogfiók Zrt. és függő ügynöke közötti megbízási szerződés és a Takarékszövetkezet és a Zálogfiók Zrt. közötti megbízási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, melyet a Zálogfiók Zrt. igazgatóságának tagjai, alkalmazottai, valamint az Ügynöke, annak tagjai, munkavállalói és az Ügyfelei kötelesek betartani.

 

Budapest, 2012. január 1.

  

Mészöly András
Zálogfiók Zrt. elnöke